DARBA TIESĪBAS

Darba tiesību jautājumi ir vieni no sarežģītākajiem un svarīgākajiem jautājumiem, ar kuriem saskaras sabiedrības (darba devēji), jo šie jautājumi var būtiski ietekmēt uzņēmuma produktivitāti un darba vietas kultūru.

Juridiskā biroja “MP” juristi meklē pragmatiskus un praktiskus risinājumus ikvienā situācijā. Mūsu darba tiesību komanda konsultē klientus par individuālajiem un kolektīvajiem darba tiesību jautājumiem uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumu kontekstā, sabiedrības vadītāju atlīdzības jautājumiem, pakalpojumu līgumiem un saistītajiem dokumentiem, arī konfidencialitātes jautājumiem un citām ierobežojošām vienošanām.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • darba līgumu, iekšējās kārtības noteikumu un citu ar personāla vadību saistītu dokumentāciju sagatavošanu
  • klienta interešu pārstāvību tiesās individuālo un kolektīvo darba strīdu gadījumos
  • konsultācijas par akciju opciju plāniem darbiniekiem
  • konsultācijas par sociālās nodrošināšanas saistībām
  • klienta interešu pārstāvību sarunās ar arodbiedrībām, koplīgumu sagatavošanā
  • konsultācijas un klienta interešu pārstāvību individuālā un kolektīvā darbinieku atlaišanā
  • konsultācijas darba drošības jautājumos
  • ārvalstnieku uzturēšanās un darba atļauju iegūšanu